Pictiúir

Imeachtaí / Upcoming Events

Forbairt Chonamara Láir Teo

Ranganna agus Cúrsaí / Classes and Courses 

VTOS RosMuc/Ionad Breisoideachais

Glinn Chatha,

Rosmuc

Co. Na Gaillimhe

091 574411

[email protected]


Léargas ar an tSeirbhís / Cláir agus Teastas Á dTairiscint:

(Ar a n-áirítear na ranganna uile atá ar fáil i.e. Ranganna Oíche, PLC, B.T.E.I, Litearthacht, etc.)


Is í an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (V.T.O.S.) príomhghnó an Ionaid, a chuireann dhá bhliain d'oideachas lánaimseartha ar fáil d'aosaigh a bhíonn dífhostaithe.

Cuirtear ranganna féinmhaoinithe ar fáil ar bhonn éilimh

Déanann FETAC (Leibhéil 3-5), ECDL, & City & Guilds cláir a mheasúnú.

Tá an tIonad nasctha le Seirbhís Litearthachta d'Aosaigh Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe

VTOS Ros Muc: Clár Lán-aimseartha:

9.30-4.00 (Luan-Aoine), Meán Fómh.-Meitheamh (san áireamh)


Teastas i Riaracháin Gnó (5M2468) FETAC Leibhéal 5

Modúil an chúrsa:

Riaracháin Gnó (5N1610)

Leabharchoiméad / Párolla (5N1354)

Próiseáíl Focal(5N1358)

Cumarsáid (5N0690)

Taithí Oibre (5N1356)

Gaeilge (5N1631)

Modhanna Bunachar Sonraí (5N0783)

Foilsitheoireacht Deisce (5N0785)

ECDL

Modúil eile:

Áireamh gnó/Business Calculations (Leibhéal 4)

Feidhmchlár Ríomhaireachta/Computer Applications (Leibhéal 4)

Teicneolaíocht Faisnéise/ Information Technology (Leibhéal 4)

Ealaín & Ceardaíocht

Cniotáil

Fíodóireacht/Weaving

Bróidnéireacht/Embroidery

Péinteáil

Ábhair Comhcheangailte/Combined Materials

Líníocht/Drawing

Ealaíona agus Ceardaíocht do Chúram Leanaí /Arts and Crafts for Childcare

Grianghrafadóireacht Digiteach/Digital Photography

Meáin/Media Expression

 

Spriocghrúpa / Cáilitheacht:

Tá tú cáilithe do VTOS má tá tú dífhostaithe le 6 mhí nó níos mó, má tá tú os cionn 21 bliain d'aois, agus tú i gceann de na catagóirí cáilitheachta. Áirítear ar na catagóirí sin íocaíochtaí leasa shóisialaigh, íocaíochtaí míchumais, tuismitheoirí aonair, baintreacha, chomh maith le cleithiúnaithe céile na ndaoine sin agus daoine aonair a bhíonn ag síniú le haghaidh creidmheasanna.

Íocaíochtaí ar chóimhéid le do Shochar Leasa Shóisialaigh móide liúntas €20.00 sa chás go bhfuil tú níos mó ná 312 lá ar Chúnamh Dífhostaíochta, Sochar Dífhostaíochta, Liúntas Sochar Míchumais nó Liúntas Tuismitheoir Aonair.

Cé mhéad a chosnaíonn sé?

Tá cúrsaí VTOS saor in aisce mar cuireann Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe iad ar fáil don Roinn Oideachais & Eolaíochta.


Acmhainní & Saineolas atá ar Fáil:

Saoráidí ríomhaireachta suas chun dáta, seomraí ranga.

Foireann múinteoireachta ardcháilithe, ar a n-áirítear teagascóirí litearthachta cáilithe.

Comhairleoir Treorach ar fáil do chách.

*Seirbhís Treorach agus Comhairleoireachta d'Aosaigh:

Thosaigh an tseirbhís  seo i 2006 agus tá an-leas déanta aici cheana do na scoláirí ar an gclár VTOS. Teastaíonn comhairle agus tacaíocht gairmthreorach ó aosaigh go leor a bhíonn ag filleadh ar oideachas. Uaireanta is 'beagán treorach ina saol' a bhíonn ó dhaoine agus tá an cineál sin tacaíochta ar fáil anois ag mic léinn VTOS ina n-ionad féin in Airglooney.

Amanna / Míonna ar fáil:


Tabhair ar aird:

Déanfar freastal ar aon ghrúpa eile (i.e. an gnáthphobal) a léiríonn suim i ranganna i gcláir ailtéarnacha.(BTEI/cúrsaí féin mhaoinithe)


Cúrsaí Páirt-aimseartha/Oíche/BTEI:


·        Tacaíocht Cúram Sláinte (Aire don Aosach) FETAC Leibhéal 5 (DHSXX)

·        Cúram Luath-Óige & Oideachas FETAC Leibhéal 5  (5M2009)

·        Cúram Luath-Óige & Oideachas FETAC Leibhéal 6 (6M2007)

·        ECDL

·        Tosaitheoirí Ríomhaireachta

·        Muirshaothrú FETAC Leibhéal 5

·        Sábháilteacht ar Muir, i gcomhar le Bord Iascaigh Mhara (BIM)

·        Láimhseáil Bád Oibre

·        Cothabháil agus Deisiú Trealamh Iascaireachta

·        Loingseoireacht Chósta do Bháid Bheaga

·        Bád Innill / Mótarbhád Leibhéal 2 & 3

·        Tógáil Bád FETAC Leibhéal 3 & 5

·        Treorú Mara & Tuaithe i gcomhar le Fáilte Ireland & Údarás na Gaeltachta FETAC Leibhéal 6

 

Cuireann Cláir Pháirtaimseartha faoi BTEI ar fáil:

Deis do dhaoine óga agus fásta Filleadh ar Oideachas (Fás).

Bealach eile isteach dóibhsean san ionad oibre ar mhaith leo a gcuid scileanna a uasghrádú le teacht le riachtanais a bhíonn ag teacht chun cinn.

Deis le haghaidh oideachas agus oiliúint a chomhcheangal le teaghlach, obair agus freagrachtaí eile.

Tugtar tosaíocht do dhaoine aonair agus grúpaí a mbíonn baic shonracha nó ghéara roimh a rannpháirtíocht. Is é aidhm ghinearálta BTEI rannpháirtíocht daoine óga agus fásta, ar a mbíonn níos lú ná oideachas sinsir dara leibhéal, a mhéadú i raon deiseanna foghlama solúbtha.


Cuirtear na cúrsaí ar fad ar fáil ar bhonn páirtaimseartha agus bíonn deis ann teisteasú náisiúnta a fháil (FETAC).


Spriocghrúpa:

Is aidhm do na cúrsaí páirtaimseartha faoi B.T.E.I. breisoideachas a dhéanamh níos inrochtaine go ginearálta. Tugtar ardtosaíocht do dhíriú ar dhaoine aonair agus grúpaí a mbíonn baic shonracha nó ghéara roimh a rannpháirtíocht agus a mbíonn sé níos deacra iad a thabhairt isteach sa phróiseas foghlama foirmiúla.


Daoine fásta nó daoine óga a bhíonn os cionn 16 agus a d'fhág an scoil gan aon cháilíochtaí foirmiúla nó gan acu ach cáilíochtaí ísle nó leibhéil ísle litearthachta

Daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach agus iadsan atá i mbaol a bheith dífhostaithe go fadtéarmach, go háirithe iadsan sna haoisghrúpaí níos sine

Daoine nach bhfuil ag obair ach nach bhfuil cáilithe le bheith ar an mBeo-Chlár

Daoine sa lucht saothair a bhfuil riachtanais scileanna bunúsacha acu

Mná faoi mhíbhuntáiste a bhfuil bac faoi leith roimh a bpáirtíocht

Fir faoi mhíbhuntáiste, ar a n-áirítear fir faoin tuath a bhraitheann scoite amach

Tuismitheoirí Aonair agus daoine eile a bhfuil freagrachtaí cúraim orthu a choisceann orthu a bheith rannpháirteach i gcúrsaí lánaimseartha

Lucht Siúil

Daoine gan Dídean

Mí-úsáideoirí Substainte

Iarchiontóirí

Daoine faoi Mhíchumas

Daoine nach Béarla a máthairtheanga, a dteastaíonn tacaíochtaí litearthachta agus teanga uathu

Áiseanna For-rochtana:

Feidhmíonn na cláir B.T.E.I. ag suímh éagsúla ar fud an chontae mar chuid den chur chuige ceantarbhunaithe.               

Ionaid Oiliúint & Traeineála an Chaisil & Glinnsce

Back to Training & Education Initive Part-Time Courses

Cúrsaí Páirt-Aimseartha Spreagadh Filleadh ar Thraeineáil & Oiliúnit


Skills For Life

FETAC Level 3 Minor Awards

FETAC Leibhéil 3 Miondámhachtainí

Internet Skills/ Scileanna Idirlinne- Going On Line with Internet & E-mail

Computer Literacy/ Oiliúint Ríomhaireachta- Learning About Computers

Start Date: April 2013


FETAC Lavel 4 Minor Awards

FETAC Leibhéil 4 Miondámhachtainí


Computer Applications/ Feidhmchláir Ríomhaire

Learn a range of skills in Database, Spreadsheets & Computer Graphics


Safe Horicultural Practices/ Cleachtas Sábháilte sa Ghairneoireacht

Skills & Comptence to carry out tasks & duties safely in a Horticultural setting.


Growing Fruit/ Thorthaí a Fhás

Knowledge to plan, grow & maintain a range of fruit

Start Date: 2nd April 2012


Information & Registration: Clárú

Monday/ Tuesday 10am to 2pm Glinsk Training Centre

wednesday/ Thursday 11am to 4pm Cashel Training Centre


If you are interested in any of the above please contact us.

Phone/ Teileafón: 095-31052 or 095-32714

E-mail/ Riomhphost: [email protected]

                               [email protected]


Níl aon táille le n-íoc orthu seo a leanas:

  • Daooine a d'fhag an scoil gan Ard Teistiméireacht a bhaint amach
  • Daoine ar íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh maraon lena muintir atá ag brath air
  • Daoine le cárta leighis agus daoine atá ag braith ar dhaoine le cártaí leighis