Pictiúir

Imeachtaí / Upcoming Events

Forbairt Chonamara Láir Teo

Ranganna agus Cúrsaí / Classes and Courses 

VTOS RosMuc/Ionad Breisoideachais

Glinn Chatha,

Rosmuc

Co. Na Gaillimhe

091 574411

[email protected]


Léargas ar an tSeirbhís / Cláir agus Teastas Á dTairiscint:

(Ar a n-áirítear na ranganna uile atá ar fáil i.e. Ranganna Oíche, PLC, B.T.E.I, Litearthacht, etc.)


Is í an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (V.T.O.S.) príomhghnó an Ionaid, a chuireann dhá bhliain d'oideachas lánaimseartha ar fáil d'aosaigh a bhíonn dífhostaithe.

Cuirtear ranganna féinmhaoinithe ar fáil ar bhonn éilimh

Déanann FETAC (Leibhéil 3-5), ECDL, & City & Guilds cláir a mheasúnú.

Tá an tIonad nasctha le Seirbhís Litearthachta d'Aosaigh Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe

VTOS Ros Muc: Clár Lán-aimseartha:

9.30-4.00 (Luan-Aoine), Meán Fómh.-Meitheamh (san áireamh)


Teastas i Riaracháin Gnó (5M2468) FETAC Leibhéal 5

Modúil an chúrsa:

Riaracháin Gnó (5N1610)

Leabharchoiméad / Párolla (5N1354)

Próiseáíl Focal(5N1358)

Cumarsáid (5N0690)

Taithí Oibre (5N1356)

Gaeilge (5N1631)

Modhanna Bunachar Sonraí (5N0783)

Foilsitheoireacht Deisce (5N0785)

ECDL

Modúil eile:

Áireamh gnó/Business Calculations (Leibhéal 4)

Feidhmchlár Ríomhaireachta/Computer Applications (Leibhéal 4)

Teicneolaíocht Faisnéise/ Information Technology (Leibhéal 4)

Ealaín & Ceardaíocht

Cniotáil

Fíodóireacht/Weaving

Bróidnéireacht/Embroidery

Péinteáil

Ábhair Comhcheangailte/Combined Materials

Líníocht/Drawing

Ealaíona agus Ceardaíocht do Chúram Leanaí /Arts and Crafts for Childcare

Grianghrafadóireacht Digiteach/Digital Photography

Meáin/Media Expression

 

Spriocghrúpa / Cáilitheacht:

Tá tú cáilithe do VTOS má tá tú dífhostaithe le 6 mhí nó níos mó, má tá tú os cionn 21 bliain d'aois, agus tú i gceann de na catagóirí cáilitheachta. Áirítear ar na catagóirí sin íocaíochtaí leasa shóisialaigh, íocaíochtaí míchumais, tuismitheoirí aonair, baintreacha, chomh maith le cleithiúnaithe céile na ndaoine sin agus daoine aonair a bhíonn ag síniú le haghaidh creidmheasanna.

Íocaíochtaí ar chóimhéid le do Shochar Leasa Shóisialaigh móide liúntas €20.00 sa chás go bhfuil tú níos mó ná 312 lá ar Chúnamh Dífhostaíochta, Sochar Dífhostaíochta, Liúntas Sochar Míchumais nó Liúntas Tuismitheoir Aonair.

Cé mhéad a chosnaíonn sé?

Tá cúrsaí VTOS saor in aisce mar cuireann Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe iad ar fáil don Roinn Oideachais & Eolaíochta.


Acmhainní & Saineolas atá ar Fáil:

Saoráidí ríomhaireachta suas chun dáta, seomraí ranga.

Foireann múinteoireachta ardcháilithe, ar a n-áirítear teagascóirí litearthachta cáilithe.

Comhairleoir Treorach ar fáil do chách.

*Seirbhís Treorach agus Comhairleoireachta d'Aosaigh:

Thosaigh an tseirbhís  seo i 2006 agus tá an-leas déanta aici cheana do na scoláirí ar an gclár VTOS. Teastaíonn comhairle agus tacaíocht gairmthreorach ó aosaigh go leor a bhíonn ag filleadh ar oideachas. Uaireanta is 'beagán treorach ina saol' a bhíonn ó dhaoine agus tá an cineál sin tacaíochta ar fáil anois ag mic léinn VTOS ina n-ionad féin in Airglooney.

Amanna / Míonna ar fáil:


Tabhair ar aird:

Déanfar freastal ar aon ghrúpa eile (i.e. an gnáthphobal) a léiríonn suim i ranganna i gcláir ailtéarnacha.(BTEI/cúrsaí féin mhaoinithe)


Cúrsaí Páirt-aimseartha/Oíche/BTEI:


·        Tacaíocht Cúram Sláinte (Aire don Aosach) FETAC Leibhéal 5 (DHSXX)

·        Cúram Luath-Óige & Oideachas FETAC Leibhéal 5  (5M2009)

·        Cúram Luath-Óige & Oideachas FETAC Leibhéal 6 (6M2007)

·        ECDL

·        Tosaitheoirí Ríomhaireachta

·        Muirshaothrú FETAC Leibhéal 5

·        Sábháilteacht ar Muir, i gcomhar le Bord Iascaigh Mhara (BIM)

·        Láimhseáil Bád Oibre

·        Cothabháil agus Deisiú Trealamh Iascaireachta

·        Loingseoireacht Chósta do Bháid Bheaga

·        Bád Innill / Mótarbhád Leibhéal 2 & 3

·        Tógáil Bád FETAC Leibhéal 3 & 5

·        Treorú Mara & Tuaithe i gcomhar le Fáilte Ireland & Údarás na Gaeltachta FETAC Leibhéal 6

 

Cuireann Cláir Pháirtaimseartha faoi BTEI ar fáil:

Deis do dhaoine óga agus fásta Filleadh ar Oideachas (Fás).

Bealach eile isteach dóibhsean san ionad oibre ar mhaith leo a gcuid scileanna a uasghrádú le teacht le riachtanais a bhíonn ag teacht chun cinn.

Deis le haghaidh oideachas agus oiliúint a chomhcheangal le teaghlach, obair agus freagrachtaí eile.

Tugtar tosaíocht do dhaoine aonair agus grúpaí a mbíonn baic shonracha nó ghéara roimh a rannpháirtíocht. Is é aidhm ghinearálta BTEI rannpháirtíocht daoine óga agus fásta, ar a mbíonn níos lú ná oideachas sinsir dara leibhéal, a mhéadú i raon deiseanna foghlama solúbtha.


Cuirtear na cúrsaí ar fad ar fáil ar bhonn páirtaimseartha agus bíonn deis ann teisteasú náisiúnta a fháil (FETAC).


Spriocghrúpa:

Is aidhm do na cúrsaí páirtaimseartha faoi B.T.E.I. breisoideachas a dhéanamh níos inrochtaine go ginearálta. Tugtar ardtosaíocht do dhíriú ar dhaoine aonair agus grúpaí a mbíonn baic shonracha nó ghéara roimh a rannpháirtíocht agus a mbíonn sé níos deacra iad a thabhairt isteach sa phróiseas foghlama foirmiúla.


Daoine fásta nó daoine óga a bhíonn os cionn 16 agus a d'fhág an scoil gan aon cháilíochtaí foirmiúla nó gan acu ach cáilíochtaí ísle nó leibhéil ísle litearthachta

Daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach agus iadsan atá i mbaol a bheith dífhostaithe go fadtéarmach, go háirithe iadsan sna haoisghrúpaí níos sine

Daoine nach bhfuil ag obair ach nach bhfuil cáilithe le bheith ar an mBeo-Chlár

Daoine sa lucht saothair a bhfuil riachtanais scileanna bunúsacha acu

Mná faoi mhíbhuntáiste a bhfuil bac faoi leith roimh a bpáirtíocht

Fir faoi mhíbhuntáiste, ar a n-áirítear fir faoin tuath a bhraitheann scoite amach

Tuismitheoirí Aonair agus daoine eile a bhfuil freagrachtaí cúraim orthu a choisceann orthu a bheith rannpháirteach i gcúrsaí lánaimseartha

Lucht Siúil

Daoine gan Dídean

Mí-úsáideoirí Substainte

Iarchiontóirí

Daoine faoi Mhíchumas

Daoine nach Béarla a máthairtheanga, a dteastaíonn tacaíochtaí litearthachta agus teanga uathu

Áiseanna For-rochtana:

Feidhmíonn na cláir B.T.E.I. ag suímh éagsúla ar fud an chontae mar chuid den chur chuige ceantarbhunaithe.               

Ionaid Oiliúint & Traeineála an Chaisil & Glinnsce

Back to Training & Education Initive Part-Time Courses

Cúrsaí Páirt-Aimseartha Spreagadh Filleadh ar Thraeineáil & Oiliúnit


Skills For Life

FETAC Level 3 Minor Awards

FETAC Leibhéil 3 Miondámhachtainí

Internet Skills/ Scileanna Idirlinne- Going On Line with Internet & E-mail

Computer Literacy/ Oiliúint Ríomhaireachta- Learning About Computers

Start Date: April 2013


FETAC Lavel 4 Minor Awards

FETAC Leibhéil 4 Miondámhachtainí


Computer Applications/ Feidhmchláir Ríomhaire

Learn a range of skills in Database, Spreadsheets & Computer Graphics


Safe Horicultural Practices/ Cleachtas Sábháilte sa Ghairneoireacht

Skills & Comptence to carry out tasks & duties safely in a Horticultural setting.


Growing Fruit/ Thorthaí a Fhás

Knowledge to plan, grow & maintain a range of fruit

Start Date: 2nd April 2012


Information & Registration: Clárú

Monday/ Tuesday 10am to 2pm Glinsk Training Centre

wednesday/ Thursday 11am to 4pm Cashel Training Centre


If you are interested in any of the above please contact us.

Phone/ Teileafón: 095-31052 or 095-32714

E-mail/ Riomhphost: [email protected]

                               [email protected]il.com


Níl aon táille le n-íoc orthu seo a leanas:

  • Daooine a d'fhag an scoil gan Ard Teistiméireacht a bhaint amach
  • Daoine ar íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh maraon lena muintir atá ag brath air
  • Daoine le cárta leighis agus daoine atá ag braith ar dhaoine le cártaí leighis


Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.